Hana Hou Hou Shu Sparkling Rosé Sake

Japan | Sake